Allò que ens defineix com a organització

Principis

Com a entitat que rep finançament públic sentim el deure moral davant la societat de treballar sota els principis de transparència, legalitat, economia, eficiència dels recursos i eficàcia en l’acompliment de la nostra raó de ser.

Competències

 1. Focalitzar la gestió en l’eficàcia: cap a la consecució dels nostres objectius
 2. Garantir l’eficiència dels recursos emprats
 3. Treballar amb autonomia tècnica i organitzativa en l’aplicació dels criteris i els coneixements obtinguts durant tots aquests anys d’experiència i formació
 4. Donar una resposta ràpida a les exigències del context dinàmic en què ens movem, aportant i desenvolupant la nostra capacitat emprenedora, d’iniciativa, visió interdisciplinària, d’adaptació i de treball col·lectiu en equip, en col·laboració o en xarxa.

Valors

 1. Aplicar criteris d’innovació:
  1. Estar atent als nous llenguatges creatius i a la creació contemporània, a fi d’evitar l’estancament conceptual i estètic
  2. Incorporar l’ús de les noves tecnologies tant en el desenvolupament d’activitats com en la comunicació al ciutadà
 2. Cercar, potenciar i difondre el debat, aportant noves visions i formes de pensament
 3. Contribuir a la creació del sentit crític de la societat
 4. Actuar com a estímul positiu en l’aproximació del fet cultural i artístic
 5. Contribuir a la cohesió i el desenvolupament social
 6. Respectar la propietat intel·lectual d’acord amb la Llei 21/2014, de 4 de novembre, per la qual es modifica el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual i la llibertat de creació i d’expressió
 7. Fomentar polítiques de desenvolupament cultural amb col·laboració amb l’Ajuntament
 8. Donar suport a la creació i als projectes del tercer sector

Gestió

 1. Aplicar el cicle de millora contínua: planificar, executar, avaluar i millorar
 2. Fer un bon ús dels espais i equipaments que ens són encomanats, així com també exigir-ne una utilització responsable als assistents
 3. Aplicar mesures de transparència: rendició de comptes i sistemes d’informació en vers la societat
 4. Desenvolupar formes de col·laboració entre la gestió pública, privada i tercer sector
 5. Gestionar la custòdia de dades personals segons la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal

Gestió econòmica

 1. Actuar sota els principis d’economia i d’equilibri pressupostari
 2. Treballar vers la rendibilitat econòmica i social
 3. Garantir la viabilitat i la sostenibilitat del finançament a llarg termini mitjançant la recerca d’ajuts i subvencions (públiques i privades), el patrocini i altres col·laboracions, la generació d’ingressos propis i la contenció de la despesa.